จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 3

เมื่อวานนี้ 2

สัปดาห์นี้ 95

เดือนนี้ 266

ทั้งหมด 3482

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เรื่อง มอบหมายหน้าที่การดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รายชื่อกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชน ของ อบจ.ลำปาง

1. การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน

2. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

4. การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

6. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

7. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9. การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม

10. การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ

11. การจดทะเบียนสถานการค้าน้ำมัน/ก๊าซ

12. งานขอย้ายสถานการค้า เลิก โอนกิจการหรือควบสถานการค้าน้ำมัน

13. การรับชำระภาษีบำรุง อบจ.จากสถานการค้าน้ำมัน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

14. การรับชำระภาษีบำรุง อบจ.จากสถานการค้ายาสูบ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

15. การรับชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม โดยการรับชำระภาษีนอกสถานที่

16. การรับชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักโรงแรม โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

Copyright © 2017 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ลำปาง. All Right Reserve.
Partner of Web Design Templates